OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

U ovom Obaveštenju o privatnosti (Obaveštenje), „Strip Tip“, „aplikacija“, „veb sajt“, ,,mi’’ i ,,naši’’ upućuje na privredno društvo STRIP-TIP DOO Beograd, sa registrovanim sedištem u ul. Vitezova Karađorđeve Zvezde br. 58A, Beograd, registrovano pod matičnim brojem 21701599.

Ovo Obaveštenje se izdaje u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (objavljen u "Službenom glasniku RS", pod br. 87/2018) (ZZPL). Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje Usluge, kao i svih ostalih prednosti naše aplikacije i veb sajta.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod Strip Tip-a možete dobiti na sledeću e-mail adresu info@striptip.rs.

Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 01.11.2022. godine.

1. Svrha obaveštavanja

Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji Strip Tip koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve u cilju da Vam omogućimo da koristite Uslugu putem našeg veb sajta ili aplikacije.

Mi verujemo da imate pravo da u potpunosti kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Strip Tip je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka; u određenim slučajevima je obrađivač Vaših ličnih podataka, dok je u određenim slučajevima samo primalac Vaših ličnih podataka. Ovo će biti detaljnije pojašnjeno u nastavku.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

Termini „rukovalac“, „obrađivač“, „podatak o ličnosti“, „obrada podataka o ličnosti”, „primalac” imaju značenje propisano ZZPL-om.

2. Izmene i dopune

Poslednja verzija Obaveštenja je izdata dana 01.11.2022. godine.

Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

3. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete:

A. Kreiranje naloga

Prilikom kreiranja korisničkog naloga putem našeg veb sajta ili aplikacije prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja (adresa, grad, država), broj Vašeg mobilnog telefona. Nakon što ste inicijalno izvršili registraciju Vašeg naloga sa gore navedenim ličnim podacima, putem odeljka „Moj Nalog“ možete dodati i podatke o Vašem polu, datumu rođenja, kao i Vašu fotografiju (dodanje navedenih podataka o ličnosti putem odeljka „Moj nalog“ je opciono).

Strip Tip je rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti prilikom registrovanja korisničkog naloga zarad korišćenja Usluge.

Vaše lične podatke obrađujemo za svrhu registrovanja Vašeg korisničkog naloga, kako bismo Vam omogućili korišćenje Usluge i obavestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima povezanim sa korisničkim nalogom.

B. Vaše korišćenje Usluge

Kada koristite Uslugu, Strip Tip postupa kao rukovalac u obradi vaših ličnih podataka. Uslugu možete koristiti besplatno ili na osnovu mesečne ili godišnje pretplate, a koja Vam pruža određene pogodnosti.

Kako biste omogućili korišćenje Usluge na osnovu pretplate potrebno je da se prethodno za ovu opciju registrujete – putem odeljka „Pretplata“ dostupnog na našem veb sajtu ili aplikaciji. Tom prilikom prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja (adresa, grad, država), broj Vašeg mobilnog telefona, kao i informacije o paketu koji ste izabrali.

Ukoliko želite u bilo kom trenutku da nas kontaktirate, možete to učiniti putem odeljka „Kontakt“ koji je dostupan i na veb sajtu i aplikaciji. Tom prilikom prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime i prezime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona (nije obavezan podataka za pružanje usluge), kao i sadržaj poruke koju ste nam uputili.

Strip Tip je rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti prilikom korišćenja Usluge.

C. Naplata Usluge (podaci o platnoj kartici)

Za procesiranje plaćanja koristimo usluge treće strane WSpay. WSpay poseduje odgovarajući PCI DSS sertifikat kojim garantuje bezbedne transakcije i pouzdanu kripto-zaštita. O uslovima korišćenja i načina rada WSpay- molimo korisnike da se upoznaju sa njihovi opštim uslovima i načinom rada koji su istaknuti na adresi Obavezni podaci za ovlašćena prodajna mesta na internetu | WSpay.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Lični podaci koje dobijamo od trećih strana

Sa vremena na vreme Strip Tip može da dobije lične podatke od trećih strana. U tom slučaju Strip Tip postupa kao primalac vaših podataka o ličnosti.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?

Kako biste mogli da koristite Uslugu i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci. U suprotnom, nije moguće koristiti Uslugu.

4. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo zaključili i izvršili ugovor sa Vama (Opšti uslovi korišćenja Strip Tip). Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš legitimni interes poslovanja.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na Uslugu putem aplikacije i veb sajta i korišćenje svih pripadajućih pogodnosti.

Prihvatanjem Opštih uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa informacijama o posebnim ponudama. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

5. Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu: info@striptip.rs.

6. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru Strip Tip-a, tokom procesa održavanja aplikacije i veb sajta. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

Strip Tip zahteva od svih svojih primaoca da preduzmu odgovarajuće zakonske, tehničke, organizacione i kadrovske mere, a kako bi se zaštitili Vaši lični podaci i Vaša prava.

7. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Podaci o ličnosti se mogu prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU, zemlje potpisnice Konvencije 108 i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 ili u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, Strip Tip primenjuje odgovarajuće mere zaštite (npr. potpisane standardne ugovorne klauzule).

8. Rok čuvanja

Strip Tip čuva Vaše podatke o ličnosti dok god ste registrovani korisnik Usluge i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo korisnicima da povrate naloge. Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu: info@striptip.rs.

9. Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

10. Bezbednost ličnih podataka

Strip Tip preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Strip Tip primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će podaci biti 100% zaštićeni, ali Strip Tip u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

11. Svesno ne prikupljamo podatke od maloletnih lica mlađih od 18 godina

Strip Tip Usluga nije namenjena maloletnim licima mlađim od osamnaest (18) godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od maloletnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloletnog lica ispod 18 godina. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo/njeno dete pružilo informacije Strip Tip-u i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@striptip.rs.

12. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema Strip Tip-u, a u odnosu na podatke o ličnosti koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail adresu: info@striptip.rs. Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, pružićemo Vam objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: info@striptip.rs. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

13. Pristanak i povlačenje pristanka

U svakom trenutku možete povući pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno. Zahtev za povlačenje svoje pristanka možete nam poslati na sledeću e-mail adresu: info@striptip.rs.

Ovaj vebsajt koristi cookies da bi vam obezbedili najbolju uslugu. Dodatne informacije možete pronaći na stranici Politika privatnosti.

Prihvati